คุณกำลังมองหาอะไร?


ITA

1.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 ข้อมูลพื้นฐาน

2.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 การบริหารงาน

3.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 การบริหารเงินงบประมาณ

4.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.4 การส่งเสริมความโปร่งใส

5.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

6.

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 การดำเนินการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม