เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวอนัญลักษณ์ ปล้องแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวสุวจี เทียมตระกูล นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน การปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมข้าวหอมปทุม ๔ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี