จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายอุดม  สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและแผนงาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดปทุมธานี ยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพโดยจะรวบรวมข้อมูลจากการสนทนาของผู้เข้าร่วมการสัมมนาในวันนี้ในประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญนำมาใช้ในการวิเคราะห์ในการเสนอนโยบาย และมาตรการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในอนาคตต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี โดยนายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการเปิดสัมมนา