เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริม  ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานสู่สถาบันศึกษา (SEE to School)

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายสราวุธ พรทิพย์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และนางสาวสุธิดา ภูกองชนะ วิศวกรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริม  ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานสู่สถาบันศึกษา (SEE to School) โดยบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ณ โรงเรียนวัดบางงคูวัด อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี