ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน เพื่อสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการ ของชุมชนโดยมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป็น Big Brother อยู่คู่กับชุมชนในการช่วยพัฒนาให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนภายใต้ โครงการ MIND (Ministry of Industry) หัวใจเพื่อชุมชน

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวชุติมา นรชาญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน เพื่อสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนโดยมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เป็น Big Brother อยู่คู่กับชุมชนในการช่วยพัฒนาให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนภายใต้ โครงการ MIND (Ministry of Industry) หัวใจเพื่อชุมชน