ร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)

 วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายอุดม  สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวชุติมา นรชาญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวผกากรอง แย้มในสิทธิ์  นักวิชาการมาตรฐาน ร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)  ผู้ยื่นคำขอรับรอง บริษัท รักษาความปลอดภัย บาลทิพย์หงส์ จำกัด การบริการรักษาความปลอดภัย มอก.เอส 121-2563 โดยมี นายศุทธวีร์ ทิพย์สังข์ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ และนายบุรินทร์ พุทธโชติ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นผู้ตรวจประเมิน