"เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล"