กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

1.

ด้านโรงงาน

2.

ด้านเหมืองเเร่

3.

ด้านมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก)

4.

ด้านจดทะเบียนเครื่องจักร

5.

ด้านส่งเสริมอุตสาหกรรม

6.

ด้านวัตถุอัตราย