คุณกำลังมองหาอะไร?


 

      


หมายเลขโทรศัพท์

              0-2581-5015, 0-2581-3225-6  ต่อ       

                                        101             หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน

                                        102            กลุ่มนโยบายและแผนงาน

                                        104, 105      งานการเงิน

                                        106            งานสารบรรณ

                                        301            หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

                                        300, 302, 303, 304, 305, 306, 308  กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

                                        401            หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

                                        402           กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม   

 

                           

               หมายเลขโทรสาร         0 2581 2111

 

E-mail  : ptn.industry@gmail.com

           saraban_pathumthani@industry.go.th